1. Toepassingsgebied en aanbieder
2. Contractovereenkomst
3. Prijzen
4. Verzendkosten
5. Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering
6. Betalingsvoorwaarden
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Informatie over het herroepingsrecht
9. Teruggaverecht aanvullend op het wettelijke herroepingsrecht
10. Garantie
11. Aansprakelijkheid
12. Slotbepalingen1. Toepassingsgebied en aanbieder

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen, die consumenten ( 13 BGB) via de online-shop van Schoenens.nl afsluiten.
1.2 Schoenens.nl is een geteste online-shop en is onderhevig aan de Trusted Shops gedragscodex.

2. Contractovereenkomst

2.1 De productweergave in de online-shop is bedoeld voor de afgifte van een koopaanbod. Door de button [nu bevestigen] aan te klikken, geeft u een bindend koopaanbod af. De verkoop van onze producten is alleen bestemd voor privégebruik in gangbare hoeveelheden.
2.2 Wij kunnen uw bestelling door het versturen van een aparte opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen vijf dagen accepteren. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt door een geautomatiseerde e-mail direct na het versturen van de bestelling maar is nog geen acceptatie van de overeenkomst.
2.3 Mocht onze opdrachtbevestiging schrijf- of zetfouten bevatten of mocht er bij onze prijsbepaling sprake zijn van technisch veroorzaakte overdrachtsfouten, hebben wij het recht tot betwisting. Reeds voldane betalingen worden onmiddelijk gerestitueerd.

3. Prijzen

De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijsbestanddelen.


4. Verzendkosten

4.1 Voor de levering binnen Nederlands en Belgie gratis verzenden brengen wij 25 EUR forfaitair per bestelling in rekening.
4.2 Bij betaling onder rembours wordt binnen Duitsland extra kosten ad 2,00 EUR in rekening gebracht, die u ter plekke aan de bezorger dient te betalen. Er is geen sprake van verdere belastingen of kosten.
4.3 Bij leveringen naar landen buiten de EU, worden bovendien extra douanekosten, belastingen en kosten in rekening gebracht. Meer informatie over douanekosten naar landen buiten de EU krijgt u bijv. via de volgende link: Douane kosten
Meer informatie over invoerbelastingen naar landen buiten de EU krijgt u bijv. via de volgende link: Invoer kosten
Informatie speciaal voor Zwitserland vindt u bijv. via: Informatie voor Zwitserland

5. Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering

5.1 De levering geschiedt alleen binnen Duitsland per DHL. Bij internationale zendingen wordt het pakketje aan het verantwoordelijke transportbedrijf van het desbetreffende land overhandigd.
5.2 Mocht een bezorging van de goederen ondanks een drievoudige leverpoging niet lukken, kunnen wij het contract verbreken. Eventueel gedane betalingen worden direct gerestitueerd.
5.3 Als het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product niet door eigen toedoen niet door de leverancier werd geleverd, kunnen wij het contract verbreken. In dit geval zullen wij u direct informaren en u indien nodig de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product ter beschikking staat of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u indien nodig reeds voldane betalingen uwerzijds per omgaande restitueren.6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De betaling geschiedt naar keuze via vooruitbetaling, onder rembours, per Sofortüberweisung of PayPal.
6.2 Bij de keuze van de betalingswijze per vooruitbetaling delen wij u onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging mee. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening overgemaakt te worden. Bij betaling per creditcard wordt uw rekening aan het einde van de bestelling met het bedrag belast. Voor alle andere betalingswijzen kunt u zich via punt 2.1 op onze infopagina informeren (Betalingsmethodes).

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot je volledig betaald hebt ons eigendom. Voor de eigendomsoverdracht is een inpandgeving, verpanding, verwerking of vervorming zonder onze toestemming niet geoorloofd.8. Informatie over het herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

Recht tot annulering

U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beeindigen zonder enige verantwoordiging.

De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (Schoenens.nl, [email protected]) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post, fax of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract. U kunt hiervoor gebruik maken van het in 8.2 vermelde modelformulier, dit is echter niet verplicht.

Tijdige toezending van uw annulering volstaat in het beschermen van de boven genoemde opzegtermijn.

Gevolgen van de herroeping

Op het moment dat u zich terugtrekt uit het huidige contract, zullen alle door u ontvangen betalingen worden vergoed, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze om een andere wijze van levering te gebruiken dan de minst dure optie ter standaard levering aangeboden door ons), zonder onnodige uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij geinformeerd zijn over uw beslissing tot het herroepen van het huidige contract. Voor de terugbetaling zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, in ieder geval zullen er geen kosten voor u in rekening gebracht worden voor deze activiteit. Wij behouden ons het recht om pas uit te betalen nadat de goederen weer in ons bezit zijn of nadat u ons een bewijs met daarop een verklaring van toezending toegedient heeft, afhankelijk van wat eerder als bewijs geleverd kan worden.

U behoort de goederen naar ons te verzenden of te overhandigen, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop uw beslissing tot het terugtrekken uit het huidige contract naar ons toe gecommuniceerd is, zonder onnodige vertragingen. Aan de deadline is voldaan wanneer de goederen toegezonden zijn zonder dat hierbij de periode van 14 dagen verlopen is. Wij nemen de verantwoordelijkheid over de kosten voor terugzending op ons. U bent alleen aansprakelijk in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van het anders hanteren van de goederen dan nodig is om de aard, kenmerken en functies van de goederen te waarborgen.

Einde Opzegtermijn

8.1 Zonder uw recht tot annuleren te beperken, gelieve rekening houden met het volgende:

– om schade of vuil te voorkomen mag het product niet gewassen worden of labels verwijdert worden, en indien mogelijk het artikel in de originele verpakking inclusief produkt accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug te zenden. Wanneer nodig, graag bescherming in combinatie met de huidige verpakking gebruiken. Denk hierbij aan het opvullen van de schoenendoos wanneer schoenen worden teruggestuurd. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de originele verpakking, graag gebruik maken van een geschikte verpakking om het item adequaat te beschermen tegen enige transportschade.

– voor het artikel te retourneren graag ons op de hoogte stellen door te mail naar [email protected]. Dit stelt ons in staat om de producten op de snelst mogelijke manier toe te wijzen.

8.2

(vul het formulier in en stuur het naar ons op, alleen als u zich wenst terug te trekken uit het huidige contract)

aan

Excellent Media AI Limited
Company number: 14863498
71-75 Shelton Street, Covent Garden London, WC2H 9JQ United Kingdom
(+32)-487-64-11-61
[email protected]
[email protected]

– Ik / wij (*) geven hierbij mede dat ik / wij (*) zich terugtrekken uit mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*),

– Besteld op (*) / ontvangen op (*),

– Naam van de klant (en),

– Adres klant (en),

– Handtekening van klant (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

– Datum

___________

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

 

9. Teruggaverecht aanvullend op het wettelijke herroepingsrecht

9.1 Als aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht verlenen wij een 14-dagen recht op teruggave

9.2 Het recht op teruggave kunt u door het retourneren van de ontvangen goederen zonder aangave van redenen binnen 14 dagen uitoefenen. Alleen bij niet als pakket te versturen goederen (bijv. bij grote producten) kunt u de teruggave ook om terugname van de goederen in tekstvorm meedelen. De termijn begint met de ontvangst van de goederen door de ontvanger.

9.3 Voor het inachtnemen van deze termijn is het tijdige versturen van de goederen of de aanvraag tot terugname voldoende.

9.4 Producten die als pakketje geretourneerd kunnen worden dienen op ons risico geretourneerd te worden. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de normale kosten voor het retourneren, als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen lager zijn dan € 40,- of als u in geval van een hogere prijs van het product ten tijde van de herroepeing nog geen tegenprestatie of aan een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebt voldaan.

9.5 Het retourneren of de wens tot terugname dient u te richten aan:

Excellent Media AI Limited
Company number: 14863498
71-75 Shelton Street, Covent Garden London, WC2H 9JQ United Kingdom
(+32)-487-64-11-61
[email protected]
[email protected]

9.6 In het geval van een rechtsgeldige retournering dienen de door beide partijen ontvangen diensten gerestitueerd en indien nodig gederfde voordelen teruggegeven te worden. Bij een verslechtering van het product en voor gebruiking (bijv. gebruiksvoordelen), die niet of gedeeltelijk niet of slechts in een slechtere toestand geretourneerd kunnen worden, dient u ons voor zover te compenseren.

9.7 Verplichtingen voor het restitueren van betalingen dienen binnen 30 dagen nagekomen te worden. De termijn begint voor u met het versturen van de goederen of de wens tot terugname, voor ons met diens ontvangst.

9.8 Om van het teruggaverecht gebruik te kunnen maken, dient u beschadigingen en verontreinigingen te voorkomen, het product niet te wassen en geen etiketten te verwijderen alsook de goederen voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en met alle onderdelen van de verpakking aan ons te retourneren. Anders hebben wij het recht, een waardevermindering geldend te maken of de terugname te weigeren.

9.9 Maak voor het retourneren gebruik van een beschermende extra verpakking (in het bijzonder dienen schoenen behalve in de schoenendoos ook nog in een extra verpakking te worden verstuurd).

9.10 Stuur de goederen alstublieft als gefrankeerd c.q. met het door ons geleverde retourenetiket/pakketetiket te voorzien pakket aan ons terug, omdat wij eventuelle meerkosten van het te restitueren bedrag aftrekken. Bewaar het afleverbewijs alstublieft.

9.11 Wij vragen u ons voor het retourneren via het mail adress [email protected] op te mail, om het retourpakketje aan te melden. Op deze manier maakt u het ons mogelijk de producten zo snel mogelijk te identificeren.

9.12 Het wettelijke herroepingsrecht blijft door de voorafgaande bepalingen (cijfers 9.1 – 9.11) in ieder geval onaangetast.


10. Garantie

Wij verlenen garantie volgens de wettelijke bepalingen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuim uit, voor zover deze geen essentiële contractuele plichten, schaden uit letsel van leven, lichaam of de gezondheid of garantie betreffen of aansprakelijkheid volgens het productaansprakelijkheidswet wordt aangetast. Essentiële contractuele plichten zijn zulke, die het nakomen van de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maken en op diens naleving u mag vertrouwen.

11.2 Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van onze medewerkers die voor het uitvoeren nodig zijn en voor wettelijke vertegenwoordigers.

 

12. Slotbepalingen

12.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de basis van het contract op alomvattende en nauwkeurige wijze. Wijzigingen of aanvullingen dienen vóór inwerkingtreding schriftelijk te worden doorgegeven. Dit geldt ook voor de schriftelijke annulering van dit artikel.
12.2 Indien een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig is, blijft de rest van de overeenkomst geldig. Expliciete wettelijke bepalingen zijn van toepassing in plaats van de ongeldige bepaling.
12.3 Het recht van het Verenigd Koninkrijk is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het internationale kooprecht van de Europese Unie (CISG).
12.4 U heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst in het Nederlands of Engels af te sluiten.
12.5 Bent u ondernemer of beschikt u niet over een algemene bevoegde rechtbank in Nederland of een andere EU-lidstaat, of verplaatst u uw woonplaats conform deze algemene gebruiksvoorwaarden naar het buitenland, of is uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de zaak aanhangig wordt gemaakt, de exclusieve bevoegde rechtbank is Schoenens.nl. Het is de statutaire zetel van .

My Cart
Close Wishlist
Dichtbij Recent bekeken
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories